Sign up for Remote or Hybrid Schedule by April 6

Sign up for Remote or Hybrid Schedule by April 6
Posted on 03/18/2021Este mensaje se repetirá en español.
Ta wiadomość powtórzy się po polsku.Dear Fenton Families,

The Illinois Department of Public Health and Illinois State Board of Education recently provided revised guidance on the reopening of schools. As a result of this new guidance and our success with safety thus far, Fenton High School is able to accommodate some additional hybrid/in-person students.

Search your email for a message from Fenton titled "Remote/Hybrid Spring Signup." Families interested in a two-day or four-day per week hybrid/in-person schedule can click on the link in the email to sign up. Please note, we are still required to provide families with the option to continue with full-remote learning throughout the pandemic.

Parents have until April 6 to sign up their children. Fenton will then review all requested changes, make adjustments, and the students Fenton can accommodate will transition to their new schedule on April 20. Students whose families do not complete the form will continue with their current learning mode for the remainder of our school year.

If you have more than one student at Fenton, the answers you provide on the survey below will count for all of them. If you prefer a different learning mode for each student, please reply to this email and explain.

--

Español:

Estimadas familias de Fenton,

El Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado de Illinois proporcionaron recientemente una revisada guía sobre la reapertura de escuelas. Como resultado de esta nueva guía y nuestro éxito con la seguridad hasta ahora, Fenton High School puede acomodar a algunos estudiantes híbridos / en persona adicionales.

Busque en su correo electrónico un mensaje de Fenton titulado "Remote/Hybrid Spring Signup". Las familias interesadas en un horario híbrido / en persona de dos o cuatro días a la semana pueden hacer clic en el enlace del correo electrónico para registrarse. Tenga en cuenta que todavía estamos obligados a brindar a las familias la opción de continuar con el aprendizaje remoto completo durante la pandemia.

Los padres tienen hasta el 6 de abril para inscribir a sus hijos. Luego, Fenton revisará todos los cambios solicitados, hará ajustes y los estudiantes que Fenton pueda acomodar pasarán a su nuevo horario el 20 de abril. Los estudiantes cuyas familias no completen el formulario continuarán con su modo de aprendizaje actual durante el resto de nuestro año escolar.

Si tiene más de un estudiante en Fenton, las respuestas que proporcione en la encuesta a continuación contarán para todos. Si prefiere un modo de aprendizaje diferente para cada alumno, responda este correo electrónico y explique.

--

Polski:

Drogie Rodziny Fenton,

Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois i Stanowa Rada Edukacji stanu Illinois dostarczyły ostatnio poprawki dotyczące ponownego otwarcia szkół. W wyniku tych nowych wskazówek i naszego dotychczasowego sukcesu w zakresie bezpieczeństwa, Fenton High School jest w stanie przyjąć więcej uczniów hybrydowych do nauki w szkole.

Wyszukaj w swojej skrzynce e-mail wiadomość od firmy Fenton zatytułowaną „Rejestracja zdalna / hybrydowa na wiosnę”. Rodziny zainteresowane dwudniowym lub czterodniowym harmonogramem hybrydowym / osobistym mogą kliknąć link w e-mailu, aby się zarejestrować. Należy pamiętać, że nadal jesteśmy zobowiązani do zapewnienia rodzinom możliwości kontynuowania nauki w pełni zdalnej podczas pandemii.

Rodzice mają czas do 6 kwietnia na zapisanie swoich dzieci. Następnie Fenton przejrzy wszystkie wymagane zmiany, wprowadzi poprawki, a uczniowie których Fenton może przyjąć przejdą do nowego harmonogramu 20 kwietnia. Uczniowie, których rodziny nie wypełnią formularza, będą kontynuować naukę w obecnym trybie przez pozostałą część naszego roku szkolnego.

Jeśli masz więcej niż jednego ucznia w Fenton, odpowiedzi, których udzielisz w poniższej ankiecie, będą się liczyły dla nich wszystkich. Jeśli wolisz inny tryb nauki dla każdego ucznia, odpowiedz na tego e-maila i wyjaśnij.
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.