Parent Survey: 5 Essentials of Education

Parent Survey: 5 Essentials of Education
Posted on 01/08/2020

Dear Parents,

Parents are invited to participate in the seventh annual statewide Illinois 5Essentials Survey. This survey is designed to generate a detailed picture of the inner workings of your child’s school. As a parent, this opportunity will allow you to share your thoughts on the important elements of school effectiveness in a survey about your child’s school.

The Parent Survey is now open. To take the survey please visit https://survey.5-essentials.org/Illinois/ and select the appropriate survey to begin. Your participation will help us understand the conditions at your child’s school and guide improvement. Your identity and survey responses will be kept completely confidential and will never be connected to you or your child. Additionally, if at least 20 percent of Fenton parents complete this survey, a parent supplement report will also be generated. The parent data will not be reported on the State Report Card.

The survey gathers data related to five indicators that can predict important student outcomes, including improved attendance and larger test score gains. These five indicators that affect and predict school success are:

-- Effective Leaders
-- Collaborative Teachers
-- Involved Families
-- Supportive Environments
-- Ambitious Instruction


We hope to get 100% participation from our Fenton family! Tell us what you think and how we can improve. We thank you for your support.Sincerely,

James Ongtengco
SuperintendentEstimados Padres,

Los padres están invitados a participar en la séptima encuesta anual estatal 5Essentials de Illinois. Esta encuesta está diseñada para generar una imagen detallada del funcionamiento interno de la escuela de su hijo. Como padre, esta oportunidad le permitirá compartir sus pensamientos sobre los elementos importantes de la eficacia escolar en una encuesta sobre la escuela de su hijo.

La encuesta de padres ya está abierta. Para participar en la encuesta, visite website (https://survey.5-essentials.org/Illinois/), y seleccione la encuesta adecuada para comenzar. Su participación nos ayudará a comprender las condiciones en la escuela de su hijo y a mejorar la guía. Su identidad y las respuestas de la encuesta se mantendrán completamente confidenciales y nunca se conectarán con usted o su hijo. Además, si al menos el 20 por ciento de los padres de Fenton completan esta encuesta, también se generará un informe suplementario de los padres. Los datos de los padres no se informarán en la tarjeta de informe del estado.

La encuesta recopila datos relacionados con cinco indicadores que pueden predecir resultados importantes para los estudiantes, incluida una mejor asistencia y mayores ganancias en las calificaciones de los exámenes. Estos cinco indicadores que afectan y predicen el éxito escolar son:

-- Líderes Eficaces
-- Maestros Colaborativos
-- Familias Involucradas
-- Entornos de Apoyo
-- Instrucción Ambiciosa


¡Esperamos obtener el 100% de participación de nuestra familia Fenton! Cuéntanos qué piensas y cómo podemos mejorar. Te damos gracias por tu apoyo.Atentamente,

James Ongtengco
Superintendente


Drodzy rodzice,


Rodzice mają okazję wziąć udział w siódmej corocznej ankiecie przeprowadzanej przez stan Illinois: 5 Essentials. Ta ankieta ma na celu wygenerowanie szczegółowego obrazu, wewnętrznego funkcjonowania szkoły Twojego dziecka. Jako rodzic, ta okazja pozwoli Ci podzielić się swoimi przemyśleniami na temat ważnych elementów skuteczności szkoły. Ankieta dla rodziców jest teraz otwarta. Aby wziąć udział w ankiecie, odwiedź https://survey.5-essentials.org/Illinois/ i wybierz odpowiednią ankietę, aby rozpocząć. Twój udział pomoże nam zrozumieć warunki w szkole Twojego dziecka i pomoże je poprawić. Twoja tożsamość oraz odpowiedzi ankietowe będą całkowicie poufne i nigdy nie będą powiązane z Tobą ani Twoim dzieckiem. Ponadto, jeśli co najmniej 20 procent rodziców Fenton ukończy tę ankietę, zostanie również wygenerowany raport dotyczący suplementu dla rodziców. Dane rodziców nie będą zgłaszane na krajowej karcie zgłoszenia.

Ankieta gromadzi dane dotyczące pięciu wskaźników, które mogą przewidzieć ważne wyniki uczniów, w tym lepszą frekwencję i lepsze wyniki testów. Te pięć wskaźników, które wpływają i przewidują sukces w szkole, to:

-- Skuteczni liderzy,
-- Nauczyciele którzy współpracują
-- Rodziny które są zaangażowane w życie szkolne
-- Zaangażowane rodziny
-- Ambitne instrukcje


Mamy nadzieję uzyskać 100% udziału naszych rodzin w wypełnianiu ankiety!

Powiedz nam, co myślisz i jak możemy się poprawić. Dziękujemy za wsparcie.


Z poważaniem,


James Ongtengco
Superintendent

 

 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.